ATERRA GROUP

STATUTÁRNÍ AUDIT

STATUTÁRNÍ AUDIT

AUDIT 13310907 sV rámci statutárního auditu nabízíme ověření rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce a výroční zprávy u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů. Postavení a činnost auditorů, podmínky pro poskytování auditorských služeb a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Abychom mohli splnit hlavní cíl auditu co nejefektivněji, plánujeme náš audit obvykle do třech etap, které tvoří:

  • předběžný audit
  • vlastní audit
  • závěrečný audit

V předběžném auditu je náš postup zaměřen na posouzení a zhodnocení rizik, které se váží na jednotlivé položky účetní závěrky. 
Při vlastním auditu jsou testovány výběrovým způsobem s ohledem na princip významnosti rozvahové a výsledkové účty a ostatní informace potřebné pro věrné sestavení účetní závěrky a správné vykázání finanční situace účetní jednotky. 
V závěrečné fázi auditu po uzavření účetních knih ověřujeme zda účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva, je sestavena v souladu s předepsanými normami.
Výsledkem našeho auditu je zpráva auditora, ve které je uveden výrok auditora k účetní závěrce a názor na finanční situaci účetní jednotky.